Распоред на часови за предметна настава по паралелки

Распоред на часови предметна настава распределено по наставници

Распоредите за додатна и дополнителна настава за месец Октомври, важат и за месец Ноември, Декември, Јануари, Февруари

Согласно Упатство за наставниците за начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на наставата преку учење од далечина (02-956/1 од 22.9.2020) изработен е распоред за термини за менторски средби со физичко присуство за учениците од 6-то до 9-то одделение. За конкретните датуми учениците ќе бидат навремено информирани преку предметните наставници или одделенските раководители. Предметниот наставник прави проценка за повикување ученици на менторска средба или средбата може да биде на барање на ученикот.

Средбите за учениците од 4-то и 5-то одделение ќе се реализираат во договор со одделенските наставници.