Со годишната програма за работа училиштето планира и организира два вида екскурзии: Еднодневна есенска и пролетна екскурзија од спортско рекреативен карактер и тродневна научна екскурзија