Оперативна подготовка

Ден: Вторник

Датум: 21.12.2010

Одделенски наставник:Маја Христова

-Одделение:1 одделение од деветгодишно образование

-Предвидено време:2 училишни часа

-Содржина:

-Ликовно образование.Новогодишни слики и честитки

-Ликовно образование.Работа на компјутери

Наставни средства:

-училишен прибор,LCD,компјутери,списанија,ToolKid,impress,интернет,CD,writer,

Наставни форми:

групна и индивидуална

Наставни методи:

-демонстративно излагање-презентации,бура на идеи,разговор,анализа,синтеза,илустрации

Цели на часот:

Да ја збогатуваат и прошируваат способноста за примена на компјутери во наставата,да уме-

ат правилно да го користат глувчето и тастатурата(покажување,кликнување,влечење),да ја

знаат важноста на Новогодишните празници,да ја збогатуваат вештината за правилно цр-

тање,боење и дизајнирање(визуелна комуникација и дизајн),да ги запознаат подлогите и сликарските материјали,да се поттикнат да ракуваат со материјалите за сликање,да ги препознаваат и именуваат боите и нијансите,креативно да се изразуваат со боја,да се развие моториката на рацете.

Знаењата и вештините ќе бидат основа за совладување на проблемот кој тие ќе треба да го решат.

Очекувани исходи:

Ја збогатуваат и прошируваат способноста за примена на компјутери во наставата,умеат

правилно да го користат глувчето и тастатурата(покажуваат,кликнуваат,влечат), ја знаат важноста на Новогодишните празници, ја збогатуваат вештината за правилно цртање,боење и дизајнирање(визуелна комуникација и дизајн),ги познаваат подлогите и сликарските материјали  ракуваат со материјалите за сликање, ги препознаваат и именуваат боите и нијансите,креативно  се изразуваат со боја,  развиена е моториката на рацете.

Место на реализирање на часот:

училница

Оценување на учениците:

-Учениците ќе бидат оценети врз основа на нивнитe изработки:правилна употреба на боја,   линија,форма

ТЕК НА АКТИВНОСТИ

ВОВЕДНИ АКТИВНОСТИ:

-Наставникот поведува разговор за Новогодишните празници

-Им презентира нa LCD- WebQuest презентација која содржи вовед,задачи,ресурси,процес и

заклучок

-Следува втора презентација со Новогодишни слики за да учениците на полесен и едноставен на-

чин ги воочат формите,боите,линиите со цел полесно да ја завршат предвидената задача

-Ги дели учениците во три групи и им ја објаснува задачата на секоја група


УЧЕНИЧКО ПОУЧУВАЧКИ АКТИВНОСТИ:

-Учениците започнуваат со работа поделени во три групи во програмот ToolKid

-Првата група работи во образовни игри -Нова Година каде украсуваат веќе дадена елка

-Втората група работи во програмот за цртање -слики каде по сопствен избор цртаат,бојат и ук-

расуваат сопствена слика

-Третата група работи во програмот за комбинирање -честитки каде изработуваат по сопствена

желба честитки

-По завршувањето на задачите,групите ротираат

-Додека учениците ја извршуваат својата задача,на CD се слушаат новогодишни песни

ЕВУЛАТИВНИ АКТИВНОСТИ:

-Изработките се зачувуват во своја папка

-Учениците ги презентираат изработките и истите ги анализираат

-За завршената ,следува награда за учениците-Новогодишни боенки и сликовници

ЗАБЕЛЕШКИ/ОТСТАПУВАЊА:Кај учениците воопшто не отсуствуваше истражувачка ак-

тивност.Зададената активност иницираше:забележување,споредба,воопштување,заклу-

чување,систематизирање,анализа.Учениците беа активни за време на часовите и со интерес,внимание ги завршија поставените задачи и покажаа големи резултати.

ПРИЛОЗИ:продукти од учениците(зачувани изработки на компјутери)