Оперативна подготовка

Ден:Петок О.У. Димитар Македонски-Скопје Дата:24.12.2010

Одделенски наставник: Сашка  Илиевска

-Одделение: 3 одделение од деветгодишно образование

-Предвидено време:2 училишни часа

-Содржина:

-Запознавање на околина: Тематско повторување

– Запознавање на околина: Работа на компјутери

Наставни средства:

-училишен прибор,LCD,компјутери, impress, writer,

Наставни форми:

групна и индивидуална

Наставни методи:

-демонстративно излагање-презентации, разговор,анализа,синтеза,илустрации

Цели на часот:

да ја збогатуваат и прошируваат способноста за примена на компјутери во наставата,

да умеат правилно да го користат глувчето и тастатурата(покажување,кликнување,влечење),

да умеат да селектираат, болдираат, подвлекуваат и дополнуваат даден текст.

да ги зацврстат и проверат стекнатите знаења од темата.

знаењата и вештините ќе бидат основа за совладување на проблемот кој тие ќе треба да го решат.

Очекувани исходи:

Ја збогатуваат и прошируваат способноста за примена на компјутери во наставата,

Умеат правилно да го користат глувчето и тастатурата(покажуваат,кликнуваат,влечат)

Да умеат да селектираат, болдираат, подвлекуваат и дополнуваат даден текст,

Да ги зацврстат и проверат стекнатите знаења од темата.

Место на реализирање на часот:

училница

Оценување на учениците:

-Учениците ќе бидат оценети врз основа на нивнитe изработки.

ТЕК НА АКТИВНОСТИ

ВОВЕДНИ АКТИВНОСТИ:

-Наставникот поведува разговор за задачите на часот

-Им презентира нa LCD- презентација во Inpres која содржи слики со кои накратко ке се изврши

повторување на изучената тема.

-Следува втора презентација со која на учениците им се објаснува начинот на решавање на тестот.

-Наставникот дава напатствија за отварање на тестот и негово зачувување.

УЧЕНИЧКО ПОУЧУВАЧКИ АКТИВНОСТИ:

-Учениците започнуваат со работа поделени во две групи .

ЕВУЛАТИВНИ АКТИВНОСТИ:

– Зачувување на тестот на работната површина.

– Разговор за начинот на решавање на тестот и …..тежината на тестот

– Превземање на тестовите од страна на наставникот.

ЗАБЕЛЕШКИ/ОТСТАПУВАЊА: