Учениците од IIIа одделение на часот по македонски јазик научија и практично покажаа како доаѓаме до информации преку интервју.

Одделенски наставници: Маја Христова Марија Анѓелевска