РЕОН ОУ „ДИМИТАР МАКЕДОНСКИ“ ОПШТИНА АЕРОДРОМ СКОПЈЕ

 

ЧЛЕН 8

 

              Реонот на ОУ „Димитар Македонски“  ја опфаќа територијата на населбите Лисиче и Реонски Центар Аеродром.

Овој реон е на северозапад се граничи со бул.„Србија“ на североисток со бул. „Видое Смилевски-Бато“ , на исток и југоисток со ул. „Тодор Чангов“ и ул. „Димитар Благоев“ , и на југозапад со железничката пруга.

   Во реонот на ОУ„Димитар Македонски“ спаѓаат улиците „Мите Богоевски“ , „Тодор Чангов“ , „Февруарски Поход“ (новопланирана улица) „Богомилски поход“ , „Гаврил Константиновиќ“ , „12-та Македонска ударна бригада“ , „Ѓуро Малешевац“ , „Божин Николов“ , „Божидар Рајковиќ“ , „Илија Димовски“ , „Димитар Благоев“ , „Митре Влаот“ , „Ернест Телман“ , „Црноризец Храбар“ , „Блажо Орландиќ“ , „Жорж Бизе“ , „Горноврановска“ , „Ван Гог“ , „Ѓорѓе Андреевиќ-Кун“ , „Димитар Туриманџовски“ , „Благој Мучето“ , „Димитар Македонски“ , „Србија“ , „Дете Татуличе“ , „Видое Смилевски-Бато“ , „Зборско“, „Лавчанска корија“ , „Буковиќ “, „Детелин Војвода“ , „Кресна“ , „Грамос“, „Јован Кукузел“ , „Сотир Томовски“ , „Надежда Крупскаја“ , „Гоген“ и „Врпоље“.

     Учениците од прво до деветто одделение од овој реон се запишуваат во ОУ„Димитар  Македонски„.