Образецот за податоци за ученикот и родителот можете да го преземете и во .pdf формат подолу…

Потврдата за стоматолошки преглед треба да биде издадена од амбулантата во населбата Лисиче, од др. Ана Тавчиоска.