Учениците од 5-а и 5-б одделение изработија презентација на тема Светскиот ден на здравјето.

Презентација подготвена од ученичката Јана Коколанска од 5 одделение.

Изработка од 7а од Унапредување на здравјето по повод 7 април Денот на здравјето https://view.genial.ly/606ae545950d410d72b64aa2/interactive-image-tuberkuloza