Термините кои се дадени во продолжение се истите и за месец Октомври, 2022 година.