Учиме да шиеме на часот по Вештини на живеење со учениците од седмо одделение.

Предметен наставник Ева Матевска Мишева