Термините кои се дадени во продолжение се истите и за месеците Октомври, Ноември и Декември, 2022 година.