На 17.02.2018 (сабота) наставниците од нашето училиште успешно го завршија базичното ниво од обуката “Откривање и работа со надарените и талентираните ученици”. Преку обуката се запознаа со некои карактеристики на надарените и талентираните ученици и со неколку инструменти за препознавање на истите. Обучувачи беа проф. д-р Љупчо Кеверески, проф. д-р Виолета Арнаудова и проф. д-р Елена Ачковска Лешковска.