ВРАБОТЕНИ

Маја Буклеска
ВД Директор
Професор по одделенска настава

Тања С.Алексовска

Тања С.Алексовска

Психолог:

Филозофски факултет

Татјана Трајковска

Татјана Трајковска

Педагог:

Филозофски факултет

Марија Гавриловска

Марија Гавриловска

Дефектолог

Филозофски факултет

Татјана Лабровска

Татјана Лабровска

Библиотекар

Одделенски наставници

 1. Маја Јовановска
 2. Лила Велкоска
 3. Ангеликија Парталоска
 4. Маја Саздова
 5. Маја Христова
 6. Дијана Маневска
 7. Александар Војиновиќ-Танчевска
 8. Берна Беќировска
 9. Драгана Кузмановска
 10. Весна Димковска
 11. Бранкица Костадиноска
 12. Цветанка Младеновска
 13. Оливера Божинова
 14. Зорица Младеновска
 15. Љупка Павловска
 16. Слаѓана Петковска
 17. Мери Џековска
 18. Наташа Ристовска Трпевска
 19. Марија Анѓелевска
 20. Сашка Илиевска
 21. Зoрана Цветковска-Бочварова
 22. Ребека Владимирова
 23. Марина Спасовска

Предметна настава:

Наставници по Македонски јазик

 • Виолета Здравковска Ташевски
 • Виолета Јовановска Никовска
 • Елена Николоска

Наставници по Англиски јазик

 • Оливија Жежова
 • Јасмина Хаџи-Димова
 • Елизабета Матиќ

Наставник по Германски  јазик

 • Христина Герасимовски

Наставници по Математика

 • Ана Арсиќ
 • Зорица Поповска
 • Јулијана Тодоровска

Наставник по Информатика

 • Биљана Тримческа

Наставник по Биологија

 • Снежана Стефановска
 • Дијана Алексовска Гидиоска

Наставник по Физика

 • Зорица Поповска

Наставник по Хемија

 • Снежана Стефановска

Наставник по Географија

 • Сузана Кузмановска

Наставник по Природни науки и Природни науки и техника

 • Дијана Алексовска Гидиоска

Наставник по Историја

 • Гоце Ѓорѓиевски

Наставник по Ликовно образование и Вештини за живеење

 • Сузана Јовановиќ

Наставник по музичко образование

 • Стојанчо Миров

Наставници по Физичко и здравствено образование

 • Валентин Рајатоски
 • Елена Димовска
 • Сања Костова

Наставник по Техничко образование

 • Надежда Јордановска

Наставник по Граѓанско образование и Запознавање на религиите

 • Ева Матевска Мишева

Наставник по Етика

 • Даниела Гаштаровска

Наставник по Иновации

 • Бојан Петковски