КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, НАСТАВНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО ООУ „ДИМИТАР МАКЕДОНСКИ“ – СКОПЈЕ

КОДЕКС ЗА УЧЕНИЦИТЕ

 • Ученикот е должен навреме и редовно да доаѓа на настава;
 • Ученикот е должен да се грижи за училишниот простор и имот;
 • Ученикот е должен да се грижи  за хигиената во  училиштето и блиската околина;
 • Во училиштето ученикот треба да биде совесен, одговорен, со должно почитување кон сите;
 • Во училиштето учениците треба да доаѓаат уредни.
 • На часовите ученикот треба внимателно да слуша и навреме и целосно да ги извршува училишните обврски;
 • Да се труди да ги извршува  училишните обврски;
 • Да придонесе за одржување на работната атмосфера;
 • Ученикот е должен редовно да носи училиштен прибор, учебници и тетратки;
 • Да  соработува со наставниците, стручната служба и другите субјекти во  училиштето;
 • Да покаже почитување и толеранција  кон другарите и наставниците;
 • Да помага на помалку успешните ученици;
 • Ученикот не смее  самоволно и без вистинска причина да го напушти  часот;
 • Ученици, избегнувајте  недолично однесување;
 • Учениците не смеат да користат мобилни телефони за врема на часовите;
 • Учениците не треба да носат вредни предмети и повеќе пари во училиште, а доколку им се загубат одговорноста е нивна;
 • На часовите не е дозволено да се џвакаат мастики, како и истите да се лепат на клупите и столчињата;
 • Отпоздрави го наставникот кога ќе влезе во училница;
 • За време на часот не  излегувај  во тоалет;
 • Престојувај во училишниот двор за време на големиот одмор;
 • Не викај по ходниците, не трчај, придржувај се кон правилата на однесување;
 • Не приговарај на опомените на дежурните наставници и ученици;
 • Ако во дворот видиш отпад фрли го во корпа за отпадоци;
 • Штом го слушнеш ѕвончето веднаш влези во училницата;
 • Не ги навредувај и не се однесувај насилно кон помалите и послабите ученици;
 • Пристојно и трпеливо чекај пред училница пред започнувањето на часот;
 • Ученикот не смее да врши психичко и физичко малтретирање на учениците и вработените во училиштето;
 • Дежурството го изведуваат тројца ученици, на двата влеза по еден и во третиот ходник;
 • Дежурниот ученик од средниот ходник за време на големиот одмор дежура пред наставничката канцеларија и не дозволува во неа да влегуваат ученици и родители, туку самиот ги повикува наставниците;
 • Останатите дежурни за време на големиот одмор се на своите работни места;
 • Дежурниот ученик се оддалечува од работните места само ако добијат задача од наставник, стручната служба или директорот;
 • Дежурниот ученик не смее да собира други ученици на местата за дежурање, ниту пак самите дежурни да се групираат заради дружење;
 • Дежурниот ученик мора да отиде на час доколку прави писмена работа, тест или треба да одговара по некој предмет, но претходно да се јави кај обезбедувањето;
 • Доколку насети опасност или поголемо нарушување на дисциплината во ходниците, дежурниот ученик мора веднаш да го информира било кој вработен во училиштето што му е најблиску или обезбедувањето;
 • Дежурниот ученик повремено  да се движи низ ходниците и да врши проверка;
 • Да го следи и евидентира влегувањето и излегувањето на лица кои не се вработени   во училиштето;
 • Да ги евидентира учениците кои постојано се движат низ училиштето за време на   часовите;
 • Да се грижи за редот и дисциплината за врем на часовите и одморите;
 • Дежурниот ученик ги  отклучува и заклучува вратите и не прави отстапки за никого, а во тоа му помага обезбедувањето;
 • Дежурството на учениците започнува во 8,00 часот, а завршува во 13,30 часот;
 • Кога наставникот зборува не го прекинувај;
 • Обраќај им се со ВИЕ на возрасните;
 • Користи молам, благодарам, повели, извини во секојдневната комуникација;
 • Поздравувај со добро утро, добар ден и до видување;
 • Не користи вулгарни зборови кога комуницираш;
 • Почитувај ги правилата кои сте ги договориле со наставникот;
 • Не носи предмети со кои би можеле да повредите други ученици;
 • Покажи толеранција кон соучениците во комуникацијата;
 • Искажи го секое незадоволство со одбрани и пристојни зборови;
 • Биди самокритичен па потоа критикувај;
 • Чувај ги своите предметии не посегнувај по туѓите;
 • Не ги потценувај способностите на своите соученици;
 • Повозрасните ученици да се однесуваат коректно кон помалите;
 • Сослушај го внимателно и почитувај го мислењето на другиот;
 • Почитувај ги различните од тебе;
 • Истакни ги позитивните особини кај себе  со постапки, а не со зборови;
 • Ако не се однесусваат добро со тебе, БИДИ ПРВ кој тоа ќе го промени и однесувај се ти на вистински начин – ПРИСТОЈНО;
 • Учтивоста е особина која ја краси твојата личност, затоа однесувај се учтиво во секоја прилика;
 • Со своето примерно однесување ќе покажи почит и кон своите родители;
 • Биди искрен со своите родители, дури и да згрешиш, тие ќе имаат разбирање за твоите постапки;
 • Редовно информирај ги родителите за случувањата во училиштето;
 • Ученикот задолжително треба на родителот да му ги пренесува информациите по барање на наставникот;

КОДЕКС ЗА РОДИТЕЛИТE

  • Почитувај го куќниот ред на училиштето;
  • Редовно информирајте се за постигнатиот успех и поведение на вашето дете;
  • Редовно исполнувајте ги обврските што ги имате кон училиштето (матерјиални обврски,оправдување на отсуства од часовите на учениците,консултации со наставниците и сл);
  • Задолжително присуствувајте на родителските средби во училиштето;
  • Имајте на ум дека Вашите постапки се пример за однесување на Вашето дете;
  • Училиштето е воспитно-образовна  институција во која се влегува со пристојна облека;

  КОДЕКС ЗА НАСТАВНИЦИТЕ

    • Наставникот треба да се грижи за целиот училиштен простор и имот, посебно за кабинетот во кој држи настава;
    • Наставникот треба секогаш да се залага за афирмација на својот предмет;
    • Наставникот треба да го почитува времетраењето на часот;
    • Наставникот да ги евидентира отсутните ученици на почеток на часот и тоа да го прави редовно;
    • Наставикот секогаш и секаде внимава на својот говор, тој треба да е литературен, јасен и достапен;
    • Наставникот треба секогаш да е пример со својот изглед и своето однесување;
    • Наставникот не смее да се изложува во јавноста под дејство на алкохол и дрога;
    • Секој наставник треба професионално да се усовршува преку следење на литература, посета на семинари, курсеви и користење на современа технологија;
    • Наставникот е должен да ја почитува личноста на секој ученик;
    • Наставникот е должен професионално да се однесува за време на часот;
    • Наставникот е должен реално да го оценува знаењето на ученикот без оглед на другите негови оценки;
    • Наставникот треба да го пофалува секој напредок на ученикот;
    • Наставникот треба да настојува ученикот навреме и квалитетно да ги извршува своите задачи;
    • Наставникот не смее да го казнува ученикот телесно и да го малтретира психички;
    • Наставникот е должен редовно да им помага на учениците, преку разни форми на активност;
    • Секој наставник треба да настојува  учениците пристојно и дисциплинирано да се однесуваат во училиштето и надвор од него;
    • Наставникот треба редовно и навреме да го повикува и известува родителот за постигнувањата, однесувањето и проблемите на неговото дете;
    • Наставникот треба да го упатува родителот на помош од компетентни лица, во ситуации кога за тоа има потреба;
    • Наставникот треба да го почитува секој свој колега, да соработува, разменува мислења и искуства врзани за работата;
    • Наставникот треба да се ангажира во работата на стручниот актив на кој припаѓа;
    • Наставникот треба редовно да присуствува во работата на одделенскиот и наставничкиот совет во училиштето;
    • Наставникот е должен да ги почитува одлуките од одделенскиот и наставничкиот совет;
    • Наставникот треба да е креатор на пријатна работна атмосфера и позитивна емоционална клима во   својата училница;
    • Наставникот треба да гради односи на меѓусебно разбирање, соработка, почитување со учениците и другите вработени;

    КОДЕКС НА ДРУГИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО

       • Останатите вработени во училиштето треба да ги извршуваат работните задачи што се во нивниот делокруг, а се во согласност со Законот за ОО;
       • Да го почитуваат куќниот ред во училиштето;
       • Техничкиот персонал редовно и навреме да ги чистат училниците, ходниците и другите простории за општествена и педагошка дејност;
       • Техничкиот персонал да соработува со наставниците , стручните соработници и директорот и да се однесуваат во склад со потребите на наставата;
       • Стручните соработници и директорот го почитуваат кодексот за наставниците;
       • Вработениот треба да доаѓа навреме на работното место;
       • Вработениот треба совесно и самостојно да ја извршува својата работа;
       • При работата Вработениот не треба да дискриминира друг вработен или ученик по вера, раса, возраст, пол или економски статус ниту пак да влегува во било каков вид на комфликт;
       • Вработениот треба да го почитува секој ученик и вработен;
       • Вработениот треба да остварува коректна комуникација со останатите вработени без вербални напади или навреди;
       • Вработениот го почитува времетраењето на паузата и не ја користи надвор од предвидениот временски рок;
       • Вработениот треба да се воздржува од непотребно влегување на часовите освен во сличаи кога тоа го налага работната обврска предвидена за тој ден;
       • Вработениот треба да остварува коректна комуникација и треба да биде на располагање на родителите и учениците во текот на целото работно време или во термините за прием одредени од самиот вработен;
       • Вработениот со својот лик, однесување, говор и култура треба да биде пример за учениците и вработените во училиштето;