листа на мејлови на ниво на школо

Контактирајте не
Училишен маил
  • dimitar_makedonski@yahoo.com
  • info@oudimitarmakedonski.edu.mk
Директор
  • direktor@oudimitarmakedonski.edu.mk
Психолог
  • psiholog@oudimitarmakedonski.edu.mk
Педагог
  • pedagog@oudimitarmakedonski.edu.mk
Дефектолог
  • defektolog@oudimitarmakedonski.edu.mk
Секретар
  • sekretar@oudimitarmakedonski.edu.mk
Листа на мејлови на секој наставник поединечно

 

Име и презиме на наставникот Предмет E-mail
Јасмина Хаџи-Димова англиски ј. hadzidimovaj@oudimitarmakedonski.edu.mk
Елизабета Матиќ англиски ј. matice@oudimitarmakedonski.edu.mk
Оливија Жежова англиски ј. zezovao@oudimitarmakedonski.edu.mk
Каролина Насковска биологија, ПН naskovskak@oudimitarmakedonski.edu.mk
Снежана Стефановска биологија, хемија, ПН stefanovskas@oudimitarmakedonski.edu.mk
Сузана Кузмановска географија kuzmanovskas@oudimitarmakedonski.edu.mk
Христина Герасимовски германски ј. gerasimovskih@oudimitarmakedonski.edu.mk
Ева Матевска Мишева граѓанско обр., запознавање со религиите mishevae@oudimitarmakedonski.edu.mk
Даниела Гаштаровска етика gastarovskad@oudimitarmakedonski.edu.mk
Биљана Тримческа информатика trimceskab@oudimitarmakedonski.edu.mk
Гоце Ѓорѓиевски историја gjorgjievskig@oudimitarmakedonski.edu.mk
Сузана Јовановиќ ликовно обр. jovanoviks@oudimitarmakedonski.edu.mk
Виолета Јовановска Никовска македонски ј. jovanovskav@oudimitarmakedonski.edu.mk
Елена Николоска македонски ј. nikoloskae@oudimitarmakedonski.edu.mk
Виолета Здравковска Ташевски македонски ј. zdravkovskav@oudimitarmakedonski.edu.mk
Ана Арсиќ математика arsikana@oudimitarmakedonski.edu.mk
Јасмина Узунова математика uzunovaj@oudimitarmakedonski.edu.mk
Зоре Поповска математика, физика popovskaz@oudimitarmakedonski.edu.mk
Стојанчо Миров музичко обр. mirovs@oudimitarmakedonski.edu.mk
Надежда Јордановска ТО jordanovskan@oudimitarmakedonski.edu.mk
Елена Димовска ФЗО dimovskae@oudimitarmakedonski.edu.mk
Сања Костова ФЗО kostovas@oudimitarmakedonski.edu.mk
Валентин Рајатоски ФЗО rajatoskiv@oudimitarmakedonski.edu.mk
Бојан Петковски иновации bojan88_petkovski@outlook.com
Листа на мејлови на секој оделенски наставник поединечно
Име и презиме на наставникот Предмет E-mail
Лила Велкоска Одделенски наставник velkoskal@oudimitarmakedonski.edu.mk
Маја Јовановска Одделенски наставник jovanovskam@oudimitarmakedonski.edu.mk
Ангеликија Парталоска Одделенски наставник partaloskaa@oudimitarmakedonski.edu.mk
Маја Саздова Одделенски наставник sazdovam@oudimitarmakedonski.edu.mk
Маја Христова Одделенски наставник hristovam@oudimitarmakedonski.edu.mk
Дијана Маневска Одделенски наставник mladenovskad@oudimitarmakedonski.edu.mk
Драгана Кузмановска Одделенски наставник kuzmanovskad@oudimitarmakedonski.edu.mk
Весна Димковска Одделенски наставник dimkovskav@oudimitarmakedonski.edu.mk
Александра Танчевска В. Одделенски наставник tancevskaa@oudimitarmakedonski.edu.mk
Берна Беќировска Одделенски наставник bekirovskab@oudimitarmakedonski.edu.mk
Бранкица Костадиноска Одделенски наставник kostadinoskab@oudimitarmakedonski.edu.mk
Цветанка Младеновска Одделенски наставник mladenovskac@oudimitarmakedonski.edu.mk
Љупка Павловска Одделенски наставник pavlovskalj@oudimitarmakedonski.edu.mk
Слаѓана Петковска Одделенски наставник petkovskas@oudimitarmakedonski.edu.mk
Оливера Божинова Одделенски наставник bozinovao@oudimitarmakedonski.edu.mk
Зорица Младеновска Одделенски наставник mladenovskaz@oudimitarmakedonski.edu.mk
Мери Џековска Одделенски наставник dzekovskam@oudimitarmakedonski.edu.mk
Наташа Ристовска Трпевска Одделенски наставник ristovskatn@oudimitarmakedonski.edu.mk
Сашка Илиевска Одделенски наставник ilievskas@oudimitarmakedonski.edu.mk
Марија Анѓелевска Одделенски наставник angelevskam@oudimitarmakedonski.edu.mk
Зорана Цветковска Б. Одделенски наставник bocvarovaz@oudimitarmakedonski.edu.mk
Ребека Владимирова Одделенски наставник vladimirovab@oudimitarmakedonski.edu.mk
Марина Спасовска Одделенски наставник spasovskam@oudimitarmakedonski.edu.mk
Маја Буклеска Одделенски наставник bukleskam@oudimitarmakedonski.edu.mk
Пријави насилство

Прашања и информации