ВРАБОТЕНИ

Марина Спасовска
ВД Директор
Професор по одделенска настава
Тања С. Алексовска

Тања С. Алексовска

Психолог:

Филозофски факултет

Татјана Трајковска

Татјана Трајковска

Педагог:

Филозофски факултет

Марија Гавриловска Трајковска

Марија Гавриловска Трајковска

Дефектолог

Филозофски факултет

Татјана Лаброска

Татјана Лаброска

Библиотекар

Одделенски наставници

 1.  Марина Здравеска
 2. Зорица Младеновска
 3. Сузана Петровска
 4. Билјана Ѓурчиновска
 5. Ребека Владимирова
 6. Љупка Павловска
 7. Лила Велкоска
 8. Маја Саздова
 9. Маја Христова
 10. Дијана Маневска
 11. Александар Војиновиќ-Танчевска
 12. Берна Беќировска
 13. Драгана Кузмановска
 14. Весна Димковска
 15. Бојана Ристовска
 16. Цветанка Младеновска
 17. Оливера Божинова
 18. Мери Џековска
 19. Марија Анѓелевска
 20. Сашка Илиевска
 21. Зoрана Цветковска-Бочварова

Предметна настава:

Наставници по Македонски јазик

 • Виолета Здравковска Ташевски
 • Виолета Јовановска Никовска
 • Елена Николоска

Наставници по Англиски јазик

 • Оливија Жежова
 • Јасмина Хаџи-Димова
 • Елизабета Матиќ
 • Бранислава Здравковиќ

Наставник по Германски  јазик

 • Христина Герасимовски

Наставници по Математика

 • Јулијана Тодоровска
 • Зорица Поповска
 • Ана Арсиќ

Наставник по Информатика

 • Биљана Тримческа

Наставник по Биологија

 • Снежана Стефановска
 • Дијана Ивановска

Наставник по Физика

 • Зорица Поповска

Наставник по Хемија

 • Снежана Стефановска

Наставник по Географија

 • Сузана Кузмановска

Наставник по Природни науки и Природни науки и техника

 • Анета Андреевска
 • Снежана Стефановска

Наставник по Историја

 • Гоце Ѓорѓиевски

Наставник по Ликовно образование и Вештини за живеење

 • Сузана Јовановиќ

Наставник по музичко образование

 • Стојанчо Миров

Наставници по Физичко и здравствено образование

 • Валентин Рајатоски
 • Елена Димовска
 • Сања Костова
 • Горан Стојниќ

Наставник по Техничко образование

 • Биљана Тримческа

Наставник по Граѓанско образование и Запознавање на религиите

 • Ева Матевска Мишева

Наставник по Етика

 • Сузана Станковиќ- Стефановска

Наставник по Иновации

 • Бојан Петковски