Реонот на ОУ,,Димитар Македонски,, ја опфаќа територијата на населбите Лисиче и Реонски Центар Аеродром.
Овој реон е на северозапад се граничи со бул.,,Србија,, на североисток со бул.,, Видое Смилевски-Бато,, , на исток и југоисток со ул.,,Тодор Чангов,, и ул. ,,Димитар Благоев,, , и на југозапад со железничката пруга.
Во реонот на ОУ,,Димитар Македонски,, спаѓаат улиците ,,Мите Богоевски,, , ,,Тодор Чангов,, , ,,Февруарски Поход,, (новопланирана улица) ,,Богомилски поход,, , ,,Гаврил Константиновиќ,, , ,,12 Македонска ударна бригада,, , ,,Ѓуро Малешевац,, , ,,Божин Николов,, , ,,Божидар Рајковиќ,, , ,,Илија Димовски,, , ,,Димитар Благоев,, , ,,Митре Влаот,, , ,,Ернест Телман,, , ,,Црноризец Храбар,, , ,,Блажо Орландиќ,, , ,,Жорж Бизе,, , ,,Горноврановска,, , ,,Ван Гог,, , ,,Ѓорѓе Андреевиќ-Кун,, , ,,Димитар Туриманџовски,, , ,,Благој Мучето,, , ,,Димитар Македонски,, , ,,Србија,, , ,,Дете Татуличе,, , ,,Видое Смилевски-Бато,, , ,,Зборско,, , ,,Лавчанска корија,, , , ,,Буковиќ ,, , ,,Детелин Војвода,, , ,,Кресна,, , ,,Грамос,, , ,,Јован Кукузел,, , ,,Сотир Томовски,, , ,,Надежда Крупскаја,, , ,,Гоген,, и ,,Врпоље,,.
Учениците од прво (1) до деветто одделение од овој реон се запишуваат во ОУ,,Димитар Македонски,,.