Ова се само мал дел од цртежи и презентации од ученици на часовите по ликовно образование. 

презентација за техниката pointilizam