Наставничката по англиски јазик Елизабета Матиќ заедно со учениците од петто одделение реализираа проект на тема сообраќај(Traffic).

Секој ученик имаше задача да изработи проект со помош на компјутер, употребувајќи ги модалните глаголи (must и mustn’t) и однапред изучениот вокабулар за сообраќај.

Во прилог се и фотографии од реализираните часови…

HTC Beti sliki 1520 HTC Beti sliki 1521 HTC Beti sliki 1522 HTC Beti sliki 1523 HTC Beti sliki 1524 HTC Beti sliki 1526 HTC Beti sliki 1527