На ден 04.11.2015 година,учениците од IIIб одделение со одделенските наставници Маја Христова и Сашка Илиевска земаа активно учество и соработка и го проследија предавањето за “Здрава храна” во ЈУ Дом на култура”Кочо Рацин” во соработка со родители од истото одделение.