Во текот на месец Февруари се одржаа повеќе натпревари, на кои учество земаа голем број наши ученици.

Кога и во услови на пандемија и реализација на воспитно-образовната работа на многу понаков начин, учениците водени под менторство на своите наставници постигнуваат значајни резултати, тоа многу зборува за квалитетите на нашeто училиште.

Честитки за наградите и успеси во следните нивоа на натпревари!