За хигиената во училиштето се грижат вработените во училиштето. Во 2008 година во училиштето беа снирани сите санитарни јазли, а со тоа се подобрија условите за престој на учениците во училиштето.

Lavaboa

Pisoari