На ден 22.12.2009 година во просториите на ОУ,,Димитар Македонски,, се одржа продажна изложба од рециклирана хартија. Училиштето е член на НВО ОХО. По повод проектот Хартијата не старее, се збира за да се рециклира.   Продажбата беше организирана од учениците и наставниците носители на проектот, а со цел да се подигне еко – свеста кај учениците.Продажбата беше  организирана за учениците, вработените и родителите.