Пластиката стана основна состојка на модерниот живот, се наоѓа во сè:  автомобили и електроника до облека и амбалажа. Од 1979 година па наваму, во светот се произведува повеќе пластика одошто челик. Одржливите начини на управување со отпадот придонесуваат коннамалено создавање отпад и намалено трошење на природните ресурси.

Флаер за рециклирање на пластика.

Web Quest за флаер за рециклирање на пластика