Во прво одделение се запишуваат деца родени во 2006 год. кои до крајот на календарската година ќе наполнат 6 години и деца родени до 31 01.2007 год., по пртходно барање на родител и добиено мислење од педагог и психолог.

Основното училиште ги опфаќа учениците од својот реон утврден од основачот на основното училиште.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

1.Извод од матична книга на родените.

2.Потврда за примени задолжителни вакцини издадени од надлежна здравствена установа.

3.Задолжително присуство на ученикот и еден родител.

4.Потврда за систематски преглед на оралната празнина од стоматолог

Уписот започнува од 02.05.2012 год. и трае до 31.05.2012 год. во  просториите на училиштето.

Официјален флаер

Оглас за запишување во прво одделение

Реон за упис