По повод одбележување на Детската недела (од 01 до 07 -10 -2012год.) во нашето училиште беа реализирани повеќе активности меѓу кои и пригодна приредба за прием на првачињата во Детската организација. Целта беше учениците да се запознаат со поимот Детска организација, нејзиното значење и да знаат дека покрај правата имаат и поголеми одговорности кон училиштето.

Одговорен наставник на детската организација:

Александра В.Танчевска