Општинскиот противпожарен сојуз „Аеродром“ на 21.12.2012год. (Петок) одржа предавање за заштита од пожари.

Имено, целта на ова предавање беше да се оспособат вработените како да ги препознаваат опасностите и причините за настанување на пожари, а воедно како и на кој начин превентивно да се делува, а и да се справиме со истиот.

Исто така беше формирана и првата противпожарна секција со ученици од седмо одделение.