С О О П Ш Т Е Н И Е

          за запишување на ученици во прво одделение во учебната 2013/14 год.

Во прво одделение се запишуваат деца родени во 2007 год. кои до крајот на календарската година ќе наполнат 6 години и деца родени до 31 01.2008 год., по пртходно барање на родител и добиено мислење од педагог и психолог.

Основното училиште ги опфаќа учениците од својот реон утврден од основачот на основното училиште.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

1.Извод од матична книга на родените.

2.Потврда за примени задолжителни вакцини издадени од надлежна здравствена установа.

3.Потврда издадена од матичен стоматолог.

3.Задолжително присуство на ученикот и еден родител.

Уписот започнува од 06.05.2013 год. и трае до 31.05.2013 год. во  просториите на училиштето.

За други информации може да се обратите кај стручната служба во училиштето или на телефон 2440-011 или да ја погледнете веб страната на училиштето www.oudimitarmakedonski.edu.mk

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                   Директор,

                                                                                                                                                                Бранкица Костадиноска

                                                                                                                                                                        ——————————-