. . . на часовите по ликовно образование, Проекти по ликовна уметност и ликовната секција во нашето училиште во делот Ликовна секција