По предметот Вештини за живеење учениците од IХ одделение на тема „Исхрана“ направија презентација на храната која тие ја приготвија (составот и начинот на подготвување храна).