Учениците од 4- а и 4-б одд. од  ООУ„Димитар Македонски“- Скопје на ден 16.2.2018 година ја посетија печатницата Графо ден и ја проследија подготовката и начинот на изработка на книга. Се запознаа со видовите хартија, картон и полукартон, како и со техниките и боите кои се применуваат при изработка на книги, флаери, постери, и сл.