С О О П Ш Т Е Н И Е

За запишување на ученици во прво одделение во учебната 2018/2019.

Во прво одделение се запишуваат деца родени во 2012 година кои до крајот на каледнарската година ќе наполнат 6 години и деца родени до 31.01.2013 год. По претходно барање на родител и добиено мислење од педагог и психолог.

Основното училиште ги опфаќа учениците од својот реон утврден од основачот на основното училиште.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

  1. Извод од матична книга на родените.
  2. Потврда за примени задолжителни вакцини издадена од надлежна здравствена установа.
  3. Потврда од систематски преглед на оралната празнина од стоматолог др. Ана Тафчиоска од амбуланта Лисиче.
  4. Задолжително присуство на ученикот и еден родител.

Уписот започнува  од 02.05.2018 год. и ќе трае до 31.05.2018 год. во просториите на училиштето.

За други информации може да се обратите кај стручната служба во училиштето или на телефон 2440011 и на e-mail

psiholog@oudimitarmakedonski.edu.mk,

pedagog@oudimitarmakedonski.edu.mk,

dimitar_makedonski@yahoo.com .

В. Д. Директор

Јулијана Тодоровска