Почетокот на пролетта учениците од нашето училиште ги одбележаа со неколку активности: садеа цвеќиња и зимзелени грмушки, собираа листови и сл.