Од 29.03.2019 до 31.03.2019 година, во нашето училиште, наставниците Снежана Стефановска, Каролина Насковска, Јасмина Хаџи – Димова, Христина Герасимовски, Јовановска Виолета, Ана Арсиќ и Вања Петровска беа дел од тимот на наставници кои следеа обука во рамките на проектот „Училишта на 21 век“, кој е организиран од British Council во соработка со Бирото за развој на образованието. Целите на проектот се развивање на критичкото мислење кај учениците и основи за користење на Micro:bit.
На 08.04.2019, тимот наставници спроведоа дисеминација на проектот „Училишта на 21 от век“ за наставниците од предметна настава.
Дисеминацијата се состоеше од активности за продлабочено учење и вештини кои ни се потребни за развој на критичко размислување. Дадени јасни цели и начини за реализација на часовите за дигиталната писменост на нашите ученици. Беше истакната Рамката со стандарди со ИКТ компетенции за предметните наставници (Unesco 2011). Дискутиравме за дигитална писменост, нејзината важност и примена, стратегии за вклучување на учениците, е-безбедноста, запознавање со поимот критичко размислување, начини за развивање на критички ум за решавање на одредени проблеми, начини на предавање со користење на отворени прашања и нерутински проблеми, почеста корелација на наставни предмети.
На крајот презентиравме за Основни функции и примена на Micro:bit, како и креирање на првата програма на официјалната веб страна на https://Micro:bit.org/ . Дадени беа примери за часови, креирање на наставни планови и часови со примена на стекнатите знаења.