Тимот за поддршка за далечинско учење, при ООУ „Димитар Македонски“, о. Аеродром- Скопје, согласно Уредбата со законска сила за примена на Законот за основно образование за време на вонредна состојба со дел. Бр. 44-2445/1 од 23.03.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 76/2020 донесе

РАСПОРЕД ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДАЛЕЧИНСКО УЧЕЊЕ

  1. За периодот на организирање на наставата преку далечинско учење, односно учење од дома, наставниците треба да ја користат платформата Google Classroom или Microsoft Teams и во истата да ги споделуваат материјалите согласно распоредот на часови за редовна настава.
  2. Материјалите да се споделуваат најдоцна до 9 часот во тековниот ден.
  3. Да се остави доволно време за повратна информација од учениците.

                                                                                                Директор

                                                                                                Јулијана Тодоровска