Почитувани ученици, наставници и родители,

За влез/излез на учениците од прво и трето одделение ќе се користи ВЛЕЗ 2.

За влез/излез на учениците од второ одделение ќе се користи ВЛЕЗ 1.

Директор

Јулијана Тодоровска