И оваа учебна година нашето училиште зеде учество во проект од Etwinning платформата под наслов „I’m different with my special learning kits“. Во проектот зедоа учество учениците од седмите одделенија под менторство на наставничката по англиски јазик Оливија Жежова што се покажа како одлична можност за проширување на знаењата и вештините со употреба на повеќе Web алатки во самиот процес на наставата. Работниот јазик на проектот беше англиски со тоа што нашите ученици покажаа големо познавање и вештини. Исто така учениците зедоа учество во голем број активности поврзани со проектот,како и учество на голем број вебинари на кои што покажаа голема мотивираност и желба за работа. Проектот траеше од ноември 2020 до мај 2021 година со надеж дека и во иднина ќе имаме вакви успешни проекти.

This school year, our school also took part in a project from the Etwinning platform entitled “I’m different with my special learning kits”. In this project students from the seventh grade took part under the mentorship of English teacher Olivia Zhezhova, which happened to be an excellent opportunity to expand knowledge and skills by using more Web tools in the teaching process. The working language of the project was English in which our students showed great knowledge and skills. The students also took part in a number of activities related to the project, as well as they participated in a number of webinars where they showed great motivation and willingness for work. The project lasted from November 2020 to May 2021 with a hope that in the future we will have more successful projects as this one.