Учениците од I-a одделение, изработија презентација по повод Денот на учителот претставена преку цртежи.

Учениците од V-в одделение, заедно со наставничката Маја Буклеска, изработија интересна видео презентација по повод Денот на учителот.

https://www.canva.com/design/DAErkA6V7tU/cH8pRQY_OYj_pdGtdp4kzw/watch?utm_campaign=designshare&d=n&utm_content=DAErkA6V7tU&utm_medium=link&fbclid=IwAR2sUjLSt8EyHbtxwa3JtuHv7p8fMWCmdNmMJzGSI0q9oj-aEg2AWScfenM&utm_source=sharebutton

Активот на III одделение, го одбележаа денот на учителот, со изработка на ликовни цртежи, и сето убаво скопено во една видео презентација.

https://www.canva.com/design/DAEr9i9KcGY/QnFkDE4iBzzl99wPMN3QBQ/view?utm_content=DAEr9i9KcGY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#10

Учениците од предметна настава, под менторство на наставничката по ликовно образование исто така изработија цртежи по повод денот на учителот.