Фотографии од Скопскиот цветен фестивал, кој се одржа на 12.5.2018 година. 
Одделенски наставници: Зорана Ц. Бочварова   Драгана Кузмановска