Час по природни науки и работа со компјутери и програмирање во трето одделение, одржан од родителот Живко Коколански, универзитетски професор на Елекротехнички факултет.

Учениците ги повторија и проширија своите знаења од темата Енергија – струја, струјно коло, заштита при ракување со електричните апарати. Од предметот работа со компјутери и програмирање се запознаа со програмирање во Scratch. Се запознаа како се програмира робот.