Реонот кој ја опфаќа територијата на ООУ „Димитар Македонски“, согласно Одлуката бр. 08-3154/1 од 16.04.2014 година, за утврдување реони на основните училишта од Општина Аеродром, донесена од Советот на општина Аеродром е определен на следниот начин:

Реонот опфаќа дел од населбата Лисиче и дел од населбата Горно Лисиче.

Реонот на северозапад се граничи со бул. „Србија“, на североисток со ул. „Црноризец Храбар“, на север, исток со ул. Тодор Чангов“, на југоисток со ул. „Богомилски поход“ и ул. Димитар Благоев“ и на југозапад со железничката пруга.

Во реонот 6 спаѓаат улиците „Мите Богоевски“, „Тодор Чангов“, „Гаврил Константиновиќ“, „12 Македонска ударна бригада“, „Ѓуро Малешевац“, „Илија Димовски“, „Богомилски поход“, „Димитар Благоев“, „Митре Влаот“, „Ернест Телман“, „Блажо Орландиќ“, „Жорж Бизе“, „Ван Гог“, „Ѓорѓе Андреевиќ Кун“, „Благој Мучето“, „Димитар Туриманџовски“, „Димитар Македонски“, „Србија“, „Михаил Глинка“, „Дете Татуличе“, „Зборско“, „Лавчанска корија“, „Буковиќ“, „Детелин Војвода“, „Сирма Војвода“, „Кресна“, „Грамос“, „Јован Кукузел“, „Сотир Томовски“, „Водоча“, „Надежда Крупскаја“, „Гоген“ и „Врпоље“, „Гаврил Радомир“.

Пријавувањето за запишување во прво одделение може да се реализира и преку порталот е-услуги:

https://uslugi.gov.mk/service/zapishuvanje-na-dete-vo-prvo-oddelenie-5228