🎼 My Heart Will Go On – Celine Dion (Titanic Theme S.Mirov & School Orchestra 2022) 🎹🎻🎸Училишниот оркестар под менторство на наставникот по музичко образование Стојанчо Миров.

My Heart Will Go On – Celine Dion (Titanic Theme S.Mirov & School Orchestra 2022) Училишниот оркестар под менторство на наставникот по музичко образование Стојанчо Миров. Браво за сите! Одлична изведба!...

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРВАЧИЊА ЗА УЧЕБНАТА 2022/23

Реонот кој ја опфаќа територијата на ООУ „Димитар Македонски“, согласно Одлуката бр. 08-3154/1 од 16.04.2014 година, за утврдување реони на основните училишта од Општина Аеродром, донесена од Советот на општина Аеродром е определен на следниот начин: Реонот опфаќа дел...