Како дел од активностите на Училишниот спортски клуб “Димитар Македонски” денеска го реализиравме проектот “Нејзин свет Нејзини правила” од светската кошаркарска федерација ФИБА, кои ги опфати девојчињата од 6-7одд. Целта на проектот е да се вклучат сите девојчиња кои имаат желба за спортување.
Овој проект е проект на светско ниво и ние како училиште сме многу горди што сме дел од оваа активност.

Project:
“Her World Her Rules”

Together with the School Sports Club "Dimitar Makedonski", today we implemented the project "Her World Her Rules" from the world basketball federation FIBA, which included girls from 6-7 classes. The goal of the project is to include all girls who have a desire to play sports.
This project is a world-class project and we as a school are very proud to be part of this activity.