Code week (Недела на кодирање)

Во рамките на Неделата на кодирање, која се одбележува во голем број земји на светско и Европско ниво, и во нашето училиште беа реализирани активности. На 15.10.2018 година се одржа работилница за наставниците од одделенска настава, со цел да им се помогне како...

Работилница за „Поддршка на учениците со посебни образовни потреби“

Во рамките на  Еразмус+ КА101 проектот „Подучување по мерка за мотивирани ученици“ се одржа работилница „Поддршка на учениците со посебни образовни потреби“ во просториите на училиштето ООУ „Лазо Ангеловски“ од Општина Аеродром. Работилницата се одржа...

Обука за Откривање и работа со талентирани и надарени ученици

На 17.02.2018 (сабота) наставниците од нашето училиште успешно го завршија базичното ниво од обуката “Откривање и работа со надарените и талентираните ученици”. Преку обуката се запознаа со некои карактеристики на надарените и талентираните ученици и со...