Министерството за образование и наука во ноември 2008 година ја започна санацијата на фискултурната сала. Беше заменет кровот на салата, прозорците  и целосно варосан  внтрешниот простор. Во јули –август2009 продолжи санацијата  беше поставен нов под во фискултурната сала. Со превземените мерки од Министерството за образование и наука  во училиштето се подобрија условите за реализација на часовите по физичко и здравствено образование.

Sala-1

Sala-2